Práva pacienta § 28

§ 28 (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo e) na
1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,
2. nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen "pacient s omezenou svéprávností"),
3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,

celé zde - odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4